Work & Stay - kokonainen elämä Koillismaalla

Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla -hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinvoiman lisääminen Koillismaalla sekä erityisesti syrjäytymisen ehkäiseminen, työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien työllistämisen edistäminen ja osaavan työvoiman saannin edistäminen. Hankkeen toteutusaika Pudasjärvellä on 1.1.2024 – 31.12.2025.

Työpaketit ovat

Hankkeessa tehdään maakuntarajat ylittävää yhteistyötä, joka edistää toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuusamon kaupunki ja osatoteuttajia ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Ksakki ry, Posion kunta, Pudasjärven kaupunki, Puolangan kunta sekä Taivalkosken kunta.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin, joilla jokaisella on oma selkeä teema ja osatavoitteet.

  1. Työelämätulkkimalli, jonka tuloksena nopeutetaan työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien kestävää työllistymistä tarjoamalla pitkäkestoista tukea työnhakijalle ja työnantajalle.
  2. Työllisyyspalveluiden kehittäminen, joka sisältää verkostoyhteistyön edistämistä, asiantuntijoiden osaamisen lisäämistä sekä tiedolla johtamisen systemaattista rakentamista.
  3. Asettautumispalveluiden rakentaminen, minkä tuloksena alueelle töihin tulevien mahdollisuudet integroitua paikalliseen yhteisöön ja löytää toimeentulo myös mukana muuttaville perheenjäsenille paranevat ja samalla alueen pito- ja vetovoima kasvaa.
  4. Työssäkäyntialueen mahdollisuudet, joita tuodaan esille osaaja- ja asukasmarkkinoinnin, kansainvälisen rekrytointiosaamisen lisäämisen, yrittäjyyden edistämisen sekä etätyön ja monipaikkaisuuden fasilitoinnin kautta.

Pudasjärven kaupunki toteuttaa toimenpiteitä työpaketteihin 1 ja 2

Työelämätulkkimalli tukee työnhakijaa ja työnantajaa

Työpaketin toimenpiteenä kehitetään työelämätulkkimalli, jolla varmistetaan, että asiakkaan palvelupolku etenee saumattomasti työhön, koulutukseen tai asiakkaan kannalta muuhun tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun. Toimintamallin keskiössä on asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen sekä työnantajien tukeminen työntekijälle sopivien työtehtävien ja -tapojen tunnistamisessa sekä rekrytointiprosessissa. Työelämätulkki kulkee asiakkaan rinnalla ja tukee työllistymisprosessissa alkuhaastattelusta työsuhteen alkuun ja myös työsuhteen aikana. Alkukartoituksen avulla selvitetään asiakkaan yksilölliset tarpeet ja osaaminen, koulutuksen tarve, työkyvyn haasteet ja pyritään poistamaan työllistymisen esteitä. Työelämätulkki selvittää myös työnantajalle työsuhteeseen liittyviä tukitoimia ja koordinoi asiakkaan työpaikkaohjausta työpaikalla. Näin varmistetaan kestävän työllistymisen onnistumisen edellytykset.

Jokaiselle osallistuvalle paikkakunnalle rakennetaan oma paikallisiin tarpeisiin sopiva malli. Osatoteuttajien välisellä yhteiskehittämisellä edistetään toimijoiden osaamisen lisäämistä sekä toiminnan vaikuttavuutta. Työelämätulkki mallin yhteiskehittämisen koordinoinnista vastaa Ksakki ry.

Pudasjärvellä hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, osatyökykyiset, yli 50-vuotiaat sekä maahanmuuttajat. Hankkeessa toimivat työelämätulkkeina Tiina Kuopus ja Lilja Parviainen.

Työllisyyspalveluiden kehittäminen on verkostoyhteistyötä

Työpaketin toimenpiteillä kehitetään ja juurrutetaan monialaisia ja moniammatillisia palvelumalleja ja verkostomaista työotetta.  Työpaketin keskeisiä toimenpiteitä ovat paikallisten ja alueellisten verkostojen tiedolla johtamisen kehittäminen sekä toimijoiden asiantuntemuksen ja osaamisen vahvistaminen. Hankkeen tuen avulla mahdollistetaan viranomaistehtäviä tukevien lisäpalveluiden kehittäminen.  Työpaketin yhteistyön koordinoinnista vastaa Kuusamon kaupunki.

Pudasjärvellä yhteistyössä huomioidaan palveluiden yhteiskehittäminen yritysten, koulutusorganisaatioiden, hyvinvointialueen, TE-toimiston, Kelan, työllistävien yhdistysten sekä työllisyysalueen kanssa. Hankkeen aikana kehitetään myös työllisyyspalvelupiste Pirtin Kohtaamon toimintaa. Verkoston yhteistyötä ja palvelumalleja rakentaa verkostokoordinaattori Aili Jussila.

Yhteystiedot

Aili JussilaVerkostokoordinaattori
Aili Jussila
aili.jussila@pudasjarvi.fi
040 186 0076

 

 

Tiina KuopusTyöelämätulkki
Tiina Kuopus
tiina.kuopus@pudasjarvi.fi
040 685 5736

 

 

Lilja ParviainenTyöelämätulkki
Lilja Parviainen
lilja.parviainen@pudasjarvi.fi
050 441 2360

Hankkeen tiedotteet

Hankkeen esite asiakkaalle